ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OTSC SystemSet, OTSC Anchor, OTSC TWin Grasper

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο : OTSC System Set, OTSC Anchor, OTSC TWin Grasper Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25/02/20 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες :Β. Τριανταφυλλοπούλου. 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-227871.

Τεχνικές Προδιαγραφές: OTSC SystemSet, OTSC Anchor, OTSC TWin Grasper

Scroll to Top