ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια κι εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Προμήθεια κι εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Προϋπολογισμός : 15.000€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  21-02-2024 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 4850-01_02_2024

Scroll to Top