ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Φωτισμός διαδρόμων και χώρων αναμονής ισογείου και 1ου ορόφου, αίθουσας γυμναστηρίου και χώρου εργοθεραπείας του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Πατρών με φωτιστικά led panels»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Φωτισμός διαδρόμων και χώρων αναμονής ισογείου και 1ου ορόφου, αίθουσας γυμναστηρίου και χώρου εργοθεραπείας του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Πατρών με φωτιστικά led panels»Προϋπολογισμός : 6.000€ (έξι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  14-02-2024 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 3703_26-01-2024

Scroll to Top