ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Για την προμήθεια νέων εκτυπωτών Barcode Νοσοκομείου μας »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Α΄διαβούλευση των  υπ αριθμό3506/31-01-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια : «Νέων εκτυπωτών Barcode Νοσοκομείου μας» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 15-02-2023 την ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952 : 3506_07-02-2023

Scroll to Top