ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ.»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 24596/29-06- 2022τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:
1. «ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ. » στο Νοσοκομείο μας Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 05-07- 2022 την ημέρα ΤΡΙΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952 : 24596_29.06.2022

Scroll to Top