ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 19675/23-05-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:
1. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ » στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 06-06- 2022 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952 : 19675 23-05-2022

Scroll to Top