ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1001/31-07-2018 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΕ0446906Λ-ΛΙ2), προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29445/30-08-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού Δωδεκακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου: Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Τρίτη ημέρα, 12/09/2018 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 10:00 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Κοζία.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Δωδεκακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου

Scroll to Top