ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΕΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 834/10-12-2015 ν με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Π www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & Τ.Ε.Ι. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 12η/07/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών , Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

 

Scroll to Top