ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ C-ARM»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49/11-12-2019 (θέμα 8ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω3Κ446906Λ-ΝΙΝ), προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 46598/27-12-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια δύο «Ακτινοσκοπικών συγκροτημάτων τύπου C-ARM». Προϋπολογισμός: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/2/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00πμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ C-ARM»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (3/2/20)

GE HEALTHCARE AE

SIEMENS HEALTHCARE ABEE

Scroll to Top