ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 576/2018 απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ: ΩΘΨΚ46906Λ-ΕΜ1). προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 70039/8-6-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων δικτυακού εξοπλισμού CISCO». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 18/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610 227-852, κα. Νταγιούκλα.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων δικτυακού εξοπλισμού CISCO

Scroll to Top