ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖ0Γ46906Λ-ΝΩΜ) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16513/15-5-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αεροστρωμάτων με αντλία για πρόληψη κατακλίσεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ.» Τεμάχια: δύο (2). Προϋπολογισμός: 15.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 18.600€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αεροστρωμάτων με αντλία για πρόληψη κατακλίσεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ.

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDITIME

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SANTAIR ΑΕ

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΑΕ

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CORTESSIS MEDICAL

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ

Scroll to Top