ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ4Ξ46906Λ-77Σ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 17496/21-5-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «Επωαστικού κλιβάνου με παροχή διοξειδίου του άνθρακα» (CO2), Τεμάχιο: ένα (1), Προϋπολογισμός: 12.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Τρίτη ημέρα 29/5/2018 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών, Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Επωαστικού κλιβάνου με παροχή διοξειδίου του άνθρακα

Scroll to Top