ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 834/10-12-2015 απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7296/2-3-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Φυγόκεντρου Σωληναρίων Αιμοδοσίας». Προϋπολογισμός: 6.500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25/5/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Φυγόκεντρου Σωληναρίων Αιμοδοσίας

Scroll to Top