ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Το ΓΝΠ σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΤΘ746906Λ-234) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16042/10-5-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Έγχρωμου Υπερηχογράφου για καρδιολογική χρήση» Προϋπολογισμός: 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 18/5/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Έγχρωμου Υπερηχογράφου για καρδιολογική χρήση

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE AE

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PHILIPS AEBE

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

Scroll to Top