ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ4Ξ46906Λ-77Σ) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13213/18-4-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού «Εγκατάσταση εξοπλισμού, αποθήκευσης και διανομής υγραερίου και αναβάθμιση του λεβητοστασίου» με προϋπολογισμό 400.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 496.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7/5/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ στο e-mail diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών, Τηλ. 2610-227-872 κ. Γεωργιάδης georgiadis@agandreashosp.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές: αναβάθμιση του λεβητοστασίου

Scroll to Top