ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ4Ξ46906Λ-77Σ) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10839/27-3-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού «Εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου» με προϋπολογισμό 350.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 434.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7/5/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-2613601872, κ. Γεωργιάδης

Τεχνικές Προδιαγραφές: Εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου

Scroll to Top