ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ4Ξ46906Λ-77Σ) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 12527/12-4-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Τροχήλατων Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος». Τεμάχια: δύο (2). Προϋπολογισμός: 35.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 86.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/4/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE ΑΕ

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ICON DYNAMICS

Scroll to Top