ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β διαβούλευση των υπ αριθμό. 12005/04-04-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:

Τεχνικές Προδιαγραφές: “ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 16/04/2018 ημέρα Δευτέρα στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Scroll to Top