ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 4705/09-02-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:” ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ “. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 19/02/2018 ημέρα Πέμπτη στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Scroll to Top