ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με αντικείμενο την προμήθεια Ενός (1) Υπερηχοτομογράφου για αναισθησιολογική χρήση

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ’ αριθμό 2806/2-01-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Ενός (1) Υπερηχοτομογράφου για αναισθησιολογική χρήση. Προϋπολογισμός έργου 24.800€ ευρώ μαζί με ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 02/02/2018 ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00 μμ στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: με αντικείμενο την προμήθεια Ενός (1) Υπερηχοτομογράφου για αναισθησιολογική χρήση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Σ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ

2. GE HEALTHCARE

Scroll to Top