ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΘΥΡΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 135/03-01-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: “ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΘΥΡΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 11/01/2018 ημέρα Πέμπτη στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΘΥΡΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Scroll to Top