ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΣΚΡΑΠ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020 με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 35196/17-09-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΣΚΡΑΠ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 01-10-2020 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΣΚΡΑΠ

Scroll to Top