ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ψυγείων νεκρών, τεσσάρων (4) θαλάμων με συνοδό εξοπλισμό»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ψυγείων νεκρών, τεσσάρων (4) θαλάμων με συνοδό εξοπλισμό» Προϋπολογισμός :30.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 10-11-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 43647_12-10-2023

Scroll to Top