ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ TON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς β΄ διαβούλευση των υπ αριθμό. 5987/17-02-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ TON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν την 10-03-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα : 15:00 μ.μ στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΓΙΑ TON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Scroll to Top