ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020 με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β΄διαβούλευση των υπ αριθμό. 25934/2021 τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την: 1. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν την 12-07-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Scroll to Top