ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Α’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΝΟΣ(1) ΒΙΝΤΕΟΛΕΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ» του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 02/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2613-601896.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

Scroll to Top