ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από  26-07-2021 ημέρα Δευτέρα  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ

Scroll to Top