ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Σήμερα Tρίτη, 17-10-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης με βαθμό Διευθυντή (κωδικός επλογής 6.9) ειδικότητας Ουρολογίας για το ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»  για σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. και τις ορθές επαναλήψεις». (9591/13-03-2023 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ – ΓΝΠ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»): ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Scroll to Top