ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΙ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των νέων τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια διαθερμίας για τα ΤΕΙ. Προϋπολογισμός €4.000,00 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12-9-22 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:30μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 : 32950_2-9-22

Scroll to Top