ΑΝΑΡΤΗΣΗ-Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ HIGH DEFINITION

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφώνμε αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ HIGH DEFINITION ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Προϋπολογισμός: €12.090,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 06-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών. Τηλ.2613-601854. : 20559-30-05-2022

Scroll to Top