«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1/22-01-2019 απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ: 6ΨΛΨ46906Λ-8ΧΞ), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5408/12-02-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμου αρθροσκοπικού υλικού για χρήση σε αρθροσκοπικά χειρουργεία. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα Παρασκευή ,15/03/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 10:00 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Κοζία.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ».

Scroll to Top