«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς 2η διαβούλευση των υπ αριθμό. 8773/04-03-2019 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» στο Νοσοκομείο μας.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 22-03-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο
Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Τεχνικές προδιαγραφές : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ

Scroll to Top