Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 8/27-1-2022 Απόφασης του ΔΣ σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Ακτινολογικού Μηχανήματος Multix Fusion Analog», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 7.296,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 9.047,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(CPV 50421000-2, ΚΑΕ 0887). : Δ.Σ. 8_27-1-2022

Scroll to Top