Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.311,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) . Κριτήριο ανάθεσης η πλεον συμφέρουσα απο οικονομική αποψη προσφορά βάσει τιμής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 186613 , 9436 13-3-2023

Scroll to Top