Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.50537/20-11-2023 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ TIGER ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 50537/20-11-2023τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια :«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ TIGER» για το εργαστήριο Αιμοδυναμικής του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την  28-11-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στοΓρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 50537_20-11-2023

Scroll to Top